Δωρεάν πλύσιμο

Δωρεάν πλύσιμο οχήματος, μέσα - έξω, επειτα απο κάθε Service.

Επειδή το service εκτός από μια αναγκαία διαδικασία είναι και μια εργασία που, όσο να είναι, λερώνει το αγαπημένο σας smart, σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το πλύσιμο μέσα - έξω.

clean